include( ABSPATH . WPINC . '/metawp.php' ); Portal Streaming » Nota Legal

Informació legal

Has accedit a BENECEONLINE, la plataforma digital sobre cinema independent en la qual podràs rebre informació gratuïta, visionar continguts gratuïts i de pagament i gaudir d’altres serveis professionals a través de l’adreça Web http://www.benece.es/online  , la titularitat de la qual i nom de domini ostenta BENECÉ PRODUCCIONS SL, Registre Mercantil de Barcelona, Tom 20383, Foli 38, Fulla B5895, Inscripció 1ª i C.I.F B59406827.

 

Objecto
L’ús i accés als continguts que alberga la present Pàgina Web implica el coneixement i acceptació de les presents Condicions Generals que tenen com a objectiu posar en coneixement dels usuaris els drets, usos, prohibicions, obligacions i responsabilitats que regeixen a l’hora de navegar i fer ús dels serveis i funcionalitats continguts en el present Web Site.

Contacte
BENECÉ PRODUCCIONS SL posa en el teu coneixement els diferents mitjans de contacte, a través dels quals podràs remetre’ns qualsevol queixa, reclamació, suggeriment, qüestió o comentari que estimis oportuns, relatius al funcionament del nostre portal:
Telèfon: (+34) 93 284 07 19
Fax: (+34) 93 219 51 17

Correu electrònic: online@benece.es

Correu Postal: BENECÉ PRODUCCIONS SL, Passatge Tona 10, 08023 Barcelona

Utilització de la Pàgina Web i Serveis

Tal com consta a l’inici d’aquesta informació legal, aquesta plataforma ofereix a l’usuari el visionat en streaming de continguts tant gratuïts com de pagament.
Tots els serveis de pagament requereixen un registre previ al moment d’efectuar la compra. Les formes de pagament acceptades per als continguts de pagament són targeta de crèdit o PAY PAL. El pagament donarà dret a visionar el contingut adquirit durant 72 h a partir del moment en el qual s’iniciï el mateix.

Garantia de servei

BENECÉ PRODUCCIONS SL garanteix la qualitat dels seus serveis de pagament i davant la possibilitat que es produeixin incidències relacionades amb:

- el visionament del streaming o la pujada de continguts

- el pagament dels serveis

- notícies o registre d’usuaris

posem a la disposició dels nostres usuaris el correu electrònic online@benece.es

Responsabilitat de BENECÉ PRODUCCIONS SL

BENECÉ PRODUCCIONS SL no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui realitzar dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza

BENECÉ PRODUCCIONS SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de dita mala ús

BENECÉ PRODUCCIONS SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la plataforma, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

BENECÉ PRODUCCIONS SL no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici que es pogués donar a causa d’una circumstància de força major, com: error en les línies de comunicacions, defectes en el Maquinari i Programari dels usuaris o fallades a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).
BENECÉ PRODUCCIONS SL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la plataforma, en el seu contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

BENECÉ PRODUCCIONS SL és titular o té la corresponent llicència d’ús sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Pàgina Web, així com dels continguts disponibles a través de la mateixa. En cap cas, s’entendrà que el fet de permetre als usuaris l’accés a la Pàgina Web impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió, total ni parcial, de dites dretes, per part de BENECÉ PRODUCCIONS SL.

Queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos a la present Pàgina Web per a propòsits públics o comercials si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de BENECE PRODUCCIONS SL.

El nom de domini, titularitat de BENECE PRODUCCIONS SL, no podrà ser utilitzat, en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin de la seva titularitat, quan puguin causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’entitat.

Introducció d’enllaços hipertextuales a www.benece.es/online

 

 Als enllaços que es realitzin a la nostra plataforma s’hauran de respectar escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web i els seus continguts. No es permetran els enllaços quan aquests es realitzin de manera que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i especialment, no es podran mantenir els fotogrames de la pàgina Web d’origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l’usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL de la web original, o de manera que la web original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets de BENECÉ PRODUCCIONS SL.

 

Enllaços a altres pàgines web

BENECÉ PRODUCCIONS SL no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.benece.es/online

La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que BENECÉ PRODUCCIONS SL tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació al fet que remeten aquests enllaços és il·lícita o constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al menor espai de temps possible.

Durada i Modificació

Les presents Condicions Generals tenen la vigència que dura la seva exposició. D’aquesta forma, BENECÉ PRODUCCIONS SL aconsella que, cada vegada que els usuaris accedeixin a la Pàgina Web llegeixin amb deteniment les mateixes. BENECÉ PRODUCCIONS SL es reserva el dret de modificació unilateral de les Condicions Generals a qualsevol moment, íntegrament o parcialment. La modificació assortirà efectes des de la seva publicació a la Pàgina Web, més concretament, des de la seva inserció en el link ”Aviso Legal”.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Totes les Condicions inserides a la Pàgina Web es regeixen per la normativa espanyola. Tots els conflictes, controvèrsies o situacions derivades de les Condicions Generals i Particulars se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, renunciant expressament les parts al seu propi fur, si un altre tinguessin.

 

Tractament de dades de caràcter personal

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal a través de correu electrònic, està autoritzant expressament a BENECÉ PRODUCCIONS SL al tractament de les seves dades personals. Les finalitats concretes de tractaments de dades són:

- Atendre les sol·licituds d’informació que els usuaris envien BENECÉ PRODUCCIONS S.L a través del seu correu electrònic.

- Gestionar la venda dels productes audiovisuals i literaris que formen part del catàleg de BENECÉ PRODUCCIONS S.L i que són oferts a l’usuari.

- Prèvia obtenció del seu consentiment exprés, informar a l’usuari sobre les novetats de productes ofertes per BENECÉ PRODUCCIONS SL.

Aquestes dades s’inclouran en un fitxer titularitat de BENECÉ PRODUCCIONS SL que comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i altra normativa vigent.

BENECÉ PRODUCCIONS SL no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se BENECÉ PRODUCCIONS SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequats, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a BENECÉ PRODUCCIONS SL, Responsable del Fitxer, amb domicili social en Passatge Tona 10, 08023, Barcelona o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: online@benece.es

Seguretat i claus d’accés

BENECÉ PRODUCCIONS SL manté els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal conformi RGPD (UE) 2016/679, relatiu a les mesures de seguretat de fitxers que continguin dades personals, i es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat d’acord a la legislació aplicable.

BENECÉ PRODUCCIONS SL proveeix a la seva plataforma de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, ús indegut i accés no autoritzat de les dades que l’usuari ens faciliti a través dela nostra plataforma.

BENECÉ PRODUCCIONS SL es reserva el dret de modificar a qualsevol moment el dret d’accés a la plataforma a aquells usuaris que facin un mal ús de forma reiterada dels continguts, realitzi compres fraudulentes, o que registrin un nivell d’incidències en les compres efectuades elevat havent-hi indicis suficients per sospitar que l’usuari estigui actuant de mala fe causant un perjudici a BENECÉ PRODUCCIONS SL. En aquest cas BENECÉ PRODUCCIONS SL es reserva el dret a adoptar les mesures legals a la seva disposició per sol·licitar el rescabalament dels perjudicis que la mala fe de l’usuari hagi pogut ocasionar.

Esment especial a menors d’edat

L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per realitzar compres a través de la nostra pàgina web, manifestant així mateix que accepta el contingut d’aquest text legal i entén, i accepta íntegrament les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web i accedir al visionament dels continguts de pagament oferts en www.benece.es/online

Els menors d’edat que desitgin registrar-se a la nostra pàgina web hauran de comptar amb la corresponent autorització dels pares o tutors per poder realitzar compres a través del nostre portal.