Informació legal

Has accedit a BENECEONLINE, la plataforma digital de contingut audiovisual en què podràs rebre informació gratuïta, visionar continguts gratuïts i de pagament i gaudir d’altres serveis professionals a través de l’adreça web http://www.benece.es/online, la titularitat i nom de domini de la qual posseeix BENECÉ PRODUCCIONS SL, registre mercantil de Barcelona, volum 20383, foli 38, full B5895, inscripció 1ª i CIF B59406827.

Objecte

L’ús i accés als continguts que allotja la present pàgina web implica el coneixement i acceptació de les presents condicions generals que tenen com a objectiu posar en coneixement dels usuaris els drets, usos, prohibicions, obligacions i responsabilitats que regeixen a l’hora de navegar i fer ús dels serveis i funcionalitats continguts en la dita pàgina web.

Contacte

BENECÉ PRODUCCIONS SL posa en el seu coneixement els diferents mitjans de contacte a través dels quals podrà remetre’ns qualsevol queixa, reclamació, suggeriment, qüestió o comentari que consideri oportuns, relatius al funcionament del nostre portal:

Telèfon: (+34) 93 284 07 19

Fax: (+34) 93 219 51 17

Adreça electrònica: online@benece.es

Correu postal: BENECÉ PRODUCCIONS SL, Passatge Tona 10, 08023 Barcelona

Utilització de la pàgina web i serveis

Tal com consta a l’inici d’aquesta informació legal, aquesta plataforma ofereix a l’usuari el visionat en streaming de continguts audiovisuals tant gratuïts com de pagament.

Tots els serveis de pagament requereixen un registre previ al moment d’efectuar la compra. Les formes de pagament acceptades per als continguts de pagament són targeta de crèdit o PAY PAL. El pagament donarà dret a visionar el contingut adquirit durant 72h a partir del moment en què s’iniciï el mateix.

Garantia de servei

BENECÉ PRODUCCIONS SL garanteix la qualitat dels seus serveis de pagament i davant la possibilitat que es produeixin incidències relacionades amb:

- el visionat de l’streaming o la pujada de continguts

- el pagament dels serveis

- notícies o registre d’usuaris

posem a disposició dels nostres usuaris el correu electrònic online@benece.es

Responsabilitat de BENECÉ PRODUCCIONS SL

BENECÉ PRODUCCIONS SL no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui realitzar dels continguts de la seva pàgina web, ja que és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza.

BENECÉ PRODUCCIONS SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se de l’esmentat mal ús.

BENECÉ PRODUCCIONS SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemants en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la plataforma, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

BENECÉ PRODUCCIONS SL no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici que es pugui donar a causa d’una circumstància de força major com error en les línies de comunicacions, defectes en el maquinari i programari dels usuaris o errors en la xarxa d’Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades).

BENECÉ PRODUCCIONS SL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la plataforma, en el seu contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

BENECÉ PRODUCCIONS SL és titular o té la corresponent llicència d’ús sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels continguts disponibles a través de la mateixa. En cap cas s’entendrà que el fet de permetre als usuaris l’accés a la pàgina web impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió, total ni parcial, d’aquests drets, per part de BENECÉ PRODUCCIONS SL.

Queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en la present pàgina web per a propòsits públics o comercials si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de BENECÉ PRODUCCIONS SL.

El nom del domini, titularitat de BENECÉ PRODUCCIONS SL, no podrà ser utilitzat, en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin de la seva titularitat, quan puguin causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’entitat.

Introducció d’enllaços hipertextuals a www.benece.es/online

En els enllaços que es realitzin a la nostra plataforma s’hauran de respectar escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web i els seus continguts. No es permetran els enllaços quan aquests es realitzin de forma que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i especialment no es podran mantenir els fotogrames de la pàgina web d’origen. Tampoc no es permetran enllaços que puguin crear confusió a l’usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple, mantenint la URL del web original, o de manera que el web original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets de BENECÉ PRODUCCIONS SL.

Enllaços a altres pàgines web

BENECÉ PRODUCCIONS SL no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.benece.es/online.

La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En cas que BENECÉ PRODUCCIONS SL tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació que remeten aquests enllaços és il·lícita o constitutiva de delicte o que pugui lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

Durada i modificació

Les presents condicions generals tenen la vigència que dura la seva exposició. D’aquesta forma, BENECÉ PRODUCCIONS SL aconsella que cada cop que els usuaris accedeixin a la pàgina web llegeixin amb deteniment les mateixes. BENECÉ PRODUCCIONS SL es reserva el dret de modificació unilateral de les condicions generals en qualsevol moment, en la seva totalitat o parcialment. La modificació sortirà publicada a la pàgina web, més concretament, inserida en l’enllaç de l’avís legal.

Llei aplicable i jurisdicció

Totes les condicions inserides en la pàgina web es regeixen per la normativa espanyola. Tots els conflictes, controvèrsies o situacions derivades de les condicions generals i particulars se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament les parts al seu propi fur, si en tinguessin un altre.

Tractament de dades de caràcter personal

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal a través de correu electrònic, està autoritzant expressament a BENECÉ PRODUCCIONS SL al tractament de les seves dades personals. Les finalitats concretes de tractaments de dades són:

- Atendre les sol·licituds d’informació que els usuaris envien BENECÉ PRODUCCIONS S.L a través del seu correu electrònic.

- Gestionar la venda dels productes audiovisuals i literaris que formen part del catàleg de BENECÉ PRODUCCIONS S.L i que són oferts a l’usuari.

- Prèvia obtenció del seu consentiment exprés, informar a l’usuari sobre les novetats de productes ofertes per BENECÉ PRODUCCIONS SL.

Aquestes dades s’inclouran en un fitxer titularitat de BENECÉ PRODUCCIONS SL que comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i altra normativa vigent.

BENECÉ PRODUCCIONS SL no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se BENECÉ PRODUCCIONS SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequades, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a BENECÉ PRODUCCIONS SL, responsable del fitxer, amb domicili social a Passatge Tona 10, 08023, Barcelona, o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: online@benece.es.

Seguretat i claus d’accés

BENECÉ PRODUCCIONS SL manté els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal conformi RGPD (UE) 2016/679, relatiu a les mesures de seguretat de fitxers que continguin dades personals, i es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat d’acord a la legislació aplicable.

BENECÉ PRODUCCIONS SL proveeix la plataforma de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, ús indegut i accés no autoritzat de les dades que l’usuari ens faciliti a través de la nostra plataforma.

BENECÉ PRODUCCIONS SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment el dret d’accés a la plataforma a aquells usuaris que facin un mal ús de forma reiterada dels continguts, realitzi compres fraudulentes, o que registrin un nivell elevat d’incidències en les compres efectuades amb indicis suficients per sospitar que l’usuari estigui actuant de mala fe causant un perjudici a BENECÉ PRODUCCIONS SL. En aquest cas, BENECÉ PRODUCCIONS SL es reserva el dret d’adoptar les mesures legals a la seva disposició per sol·licitar el rescabalament dels perjudicis que la mala fe de l’usuari hagi pogut ocasionar.

Menció especial a menors d’edat

L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i que disposa de capacitat legal necessària per realitzar compres a través de la nostra pàgina web, manifestant així mateix que accepta el contingut d’aquest text legal i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquest web i accedir al visionat dels continguts de pagament oferts a http://www.benece.es/online.

Els menors d’edat que desitgin registrar-se a la nostra pàgina web hauran de comptar amb la corresponent autorització dels pares o tutors per poder realitzar compres a través del nostre portal.